Promocja -5% z kodem 5promo
hello@artforma.com
Napisz do nas maila
Porozmawiaj poprzez Messenger
Porozmawiaj poprzez WhatsApp
Koszyk 0.00 zł zł 0
Zweryfikowany sprzedawca Trusted Shops
Twój koszyk jest pusty.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Sklepu.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep tj. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Jeziornej 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756639, dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

4. Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Artforma.

5. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Artforma dostępny pod adresem artforma.pl.

6. Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym.

7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: artforma.pl/. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego.
 • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego.
 • Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż:

- warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- Dodatkowe wymagania techniczne:

 • Włączona obsługa ciasteczek (cookies)
 • Włączona obsługa JavaScript,
 • Włączona obsługa wyskakujących okienek,
 • Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza.

- mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Klienta mogą być następujące: w realizacji szybkich przelewów za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24, Stripe, Braintree, PayPal.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Artforma zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu artforma.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk we własnym zakresie.

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronach Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze usługami świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w celach niekomercyjnych,

4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość towarów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami towarów Klient może zapoznać się przed złożeniem zamówienia na stronach Sklepu internetowego dotyczących poszczególnych towarów. W celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, ceny jednostkowe towarów, łącznej ceny, informacje o udzielonym rabacie, wartości zamówienia oraz wszystkich innych kosztów, w tym kosztach dostawy a także adres dostawy, dane do faktury i wybraną formę płatności.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku zawierające również obowiązującą treść Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

7. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem lub czasu realizacji przekraczającego 14 dni Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części Towarów; anulowanie zamówienia w całości).

8. W przypadku braku otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności części Towarów w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest zawierana w języku polskim, a jej integralną część są postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z samą Umową sprzedaży.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje w formie wiadomości wysyłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klienci, którzy założyli Konto w Sklepie internetowym, mają dodatkowo dostęp do swoich wcześniejszych zamówień w ramach funkcjonalności Sklepu internetowego.

 

 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i następuje pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej następuje w drodze indywidualnych uzgodnień między Sprzedawcą a Klientem.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem kuriera. Ze względów logistycznych Sprzedawca nie oferuje możliwości odbioru osobistego Zamówienia w jego sklepie stacjonarnym czy w jakimkolwiek innym miejscu.

3. Co do zasady dostawa jest darmowa niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz miejsca dostawy. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy mogą zostać wskazane jako opcja w czasie składania Zamówienia i wymagać będą akceptacji Klienta.

4. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 23 dni robocze, przy czym czas produkcji wynosi maksymalnie 11 dni roboczych, zaś czas dostawy wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, Termin realizacji dostawy liczy się od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę Klienta Zamówienia.

5. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w trakcie przewozu. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju Jeżeli Towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami lub ubytkami, powstałymi w czasie transportu, w miarę możliwości Klient powinien jak najszybciej zgłosić taką wadę przewoźnikowi (kurierowi) i Sprzedawcy oraz dokonać innych czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej wady nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, w szczególności nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu braku zgodności towaru z umową (pkt. IX Regulaminu). Jednakże szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń powstałych podczas przewozu pozwoli Sprzedawcy na szybsze rozpoznanie zgłoszonej reklamacji i umożliwi Sprzedawcy dochodzenie jego własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela przewozu.

 

 

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów uwidocznienie na stronach Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i cła.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- za pobraniem

- płatnością w systemie Przelewy24

- płatnością w systemie PayPal

- płatnością w systemie Stripe

- płatnością w systemie Braintree

3. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy od Sprzedawcy, chyba że zdecydował się na płatność przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem.

4. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

 

 

VII. Anulowanie i zmiana specyfikacji zamówienia

1. Po złożeniu zamówienia, Kupujący jest uprawniony do jego zmiany lub anulowania w ciągu 2 dni roboczych od momentu sfinalizowania zamówienia. Poprzez sfinalizowanie rozumie się dokonanie płatności lub wybór dostawy za pobraniem (płatność w momencie odbioru przesyłki).

2. Wszystkie informacje związane ze zmianą specyfikacji zamówienia lub jego anulowania, Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy w wiadomości e-mail na adres: service@artforma.pl. Dla ułatwienia kontaktu preferowane jest podanie numeru zamówienia, którego zmiana lub anulowanie dotyczy.

3. Każda modyfikacja pierwotnej specyfikacji będzie skutkowała zmianą ceny zamówienia, którą Kupujący zobowiązuje się pokryć i koniecznością uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 99 zł.

4. W przypadku anulowania zamówienia wartość zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 99 zł.

5. Zmiana oraz anulowanie po podanym okresie nie zostaną rozpatrzone z racji profilu działalności Sprzedającego, wynikające z personalizacji produktowej każdego zamówienia.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Sprzedawca informuje, że większość Towarów oferowanych w Sklepie internetowym jest w pełni wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta i dostosowywane do jego potrzeb. Większość Towarów oferowanych w Sklepie internetowym stanowią zatem towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów, których przedmiotem są omawiane towary, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Mając powyższe na uwadze Sprzedawca wskazuje, że zawarte opisane poniżej prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy wyłącznie produktów z kolekcji Valentina (zestawy meblowe).

1. Klient, będący Konsumentem, w okresie czternastu dni ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg czternastodniowego terminu rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolny sposób, przykładowo za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.
 • poczty elektronicznej: service@artforma.pl
 • telefonicznie: +48 68 422 73 65.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór został zamieszczony także poniżej w Regulaminie. Wzór ten jest dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

6. Sprzedawca może wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W razie odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni, zwrócić w całości zakupiony towar (wraz z m. in. Instrukcją Obsługi i innymi dokumentami), w stanie niewykraczającym poza sposób korzystania z niej konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zaleca się odesłanie zakupionego towaru w tym terminie na adres: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Z uwagi na przedmiot przewozu Sprzedawca zaleca, lecz nie wymaga, ubezpieczenia przesyłki ze zwrotnym odesłaniem towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na Sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia towarów wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia regulują powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące braku zgodności towaru z umową, w szczególności rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia braku zgodności towaru z umową Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację w dowolnej formie, w szczególności na piśmie na adres: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@artforma.pl. W składanej reklamacji zaleca się:

 • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
 • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, a w dalszej kolejności obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy)
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację

co ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

3. Jeżeli jest to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji Klient udostępni Sprzedawcy towar, będący przedmiotem reklamacji, który podlega naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze od Klienta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji Klient może umożliwić rozpoznanie reklamacji na odległość, w szczególności przez udostępnienie zdjęć lub umożliwienie oględzin w trybie wideokonferencji. W celu uniknięcia niedogodności Klient może skorzystać z możliwości rozpoznania reklamacji na odległość również w przypadku, w którym dostarczenie produktu jest możliwe, taka decyzja nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

5. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku żądania wymiany towaru, usunięcia jego wady albo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w oparciu o przepisy o braku zgodności towaru z umową (Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymiany.

6. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas towar zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją.

7. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient może odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15) po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

9. W przypadku niektórych Towarów Sprzedawca udziela dodatkowej gwarancji na zasadach przewidzianych w dokumencie gwarancyjnym. Udzielono przez Sprzedawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową.

Dotyczy Klienta niebędącego Konsumentem:

1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu pkt I ppkt 2 niniejszego Regulaminu na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Wyłącznie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o którym mowa w poprzednim punkcie, nie wyklucza udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na wybrane Towary lub w toku indywidualnych negocjacji z Klientem niebędącym Konsumentem.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: service@artforma.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu rzeczowo według siedziby Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Do umów zawartych ze Sprzedawcą stosuje się prawo polskie. W przypadku umów konsumenckich bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju miejsca zamieszkania konsumenta będą przestrzegane, a konsument jest chroniony przez te przepisy niezależnie od dokonanego wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

Wzór formularza do odstąpienia umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Ja/My(*) __________________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

__________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(ów)

__________________________________________

– Adres konsumenta(ów)

__________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data_____________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zweryfikowany sprzedawca
Zobacz więcej